Macintosh

ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มต้นการตัดต่อวีดิทัศน์ บนเครื่อง iMac เราจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ Macintosh กันก่อน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช

การตั้งค่าเครื่อง iMac ให้พร้อมใช้งาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s