Archive for the ‘Video Camera Techniques’ Category

http://youtu.be/4UOa7tkByrw

Advertisements

การปรับความคมชัด การจัดองค์ประกอบภาพ การเผื่อหัวและหางแต่ละช็อต การใช้ขาตั้งกล้อง

http://youtu.be/UjSsIQooAJg

จากสาระน่ารู้คู่กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร

http://prd.rmutp.ac.th/km/ac_7.pdf