รายละเอียดวิชา (มคอ.3)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาลัยเพาะช่าง   สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

VIS 2208      ชื่อวิชาภาษาไทย      ภาพยนตร์เบื้องต้น

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Introduction to Cinematography System

2. จำนวนหน่วยกิต

          2 (1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

          หลักสูตร ศิลปบัณฑิต               สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ. พิพิษณ์ สิทธิศักดิ์

อาจารย์ผู้สอน ผศ. พิพิษณ์ สิทธิศักดิ์

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน

          ภาคการศึกษาที่  1/ 2555 ชั้นปีที่(ภาคปกติ)

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้ามี)

          ไม่มี                                                    

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisites) (ถ้ามี)

          ไม่มี                                                    

8. สถานที่เรียน

          วิทยาลัยเพาะช่าง (อาคาร ๓ ชั้น ๔ )  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintosh (อาคาร ๓ ชั้น)

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

          วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

 หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

๑)      นักศึกษาเข้าใจหลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว ประวัติและพัฒนาการของภาพยนตร์

๒)      นักศึกษาเข้าใจบทบาท และหน้าที่ของภาพยนตร์ต่อการสื่อสาร

๓)      นักศึกษาเข้าใจกระบวนการในการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้เพื่อการผลิตภาพยนตร์ และวีดีทัศน์

๔)      นักศึกษามีทักษะขั้นพื้นฐานในการถ่ายทำและตัดต่อวีดีทัศน์

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวิชา

þ เพื่อพัฒนารายวิชานี้

เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนสำหรับวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

þ เพื่อเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑)      ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การใช้เว็บบล็อก (Weblog)  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้วิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”

๒)      โดยนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนจากเว็บไซต์ (Website) ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์

 

þ เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาของรายวิชา

โดยปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์ระบบนอนลิเนียร์ (non linear) เพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชานี้

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการดำเนินการ

๑.คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว ประวัติและวิวัฒนาการของภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ บทบาท และหน้าที่ต่อการสื่อสาร และกระบวนการในการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้เพื่อการผลิตภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ในขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการถ่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

15 ชั่วโมง (1*15)

 

30 ชั่วโมง (2*15)

45 ชั่วโมง (3*15)

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

รูปแบบการคำปรึกษาและแนะนำ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิธีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
๑)      ในชั้นเรียน

ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม เฉพาะรายที่ต้องการ โดยให้นักศึกษาจองเวลาเองในตารางนัดหมาย
๒)      นอกชั้นเรียน

ให้นักศึกษาแจ้งผ่าน weblog/Facebook

 หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

(ข้อมูลที่ใส่นำมาจาก Curriculum Mapping ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  มคอ.๐๒

โดยนำตัวแสดงผลที่เป็นจุด  · มาใส่ )

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

มีรายงานผลการสำรวจของผู้ที่ถูกให้ออกจากงาน เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวพนักงานเอง พบว่า  ๑๗ % ถูกให้ออกงานเพราะขาดทักษะความรู้และประสบการณ์ และ ๘๓ % ถูกออกจากงานเพราะปัญหาเรื่อง ความประพฤติ และบุคลิกภาพ

ในขณะเดียวกันมีผู้ไปสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในการพิจารณารับคนเข้าทำงาน ในหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างๆ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากต้องการบัณทิต ที่มีคุณลักษณะดังนี้ ขยัน  ประหยัด ซื่อสัตย์  อดทน  เสียสละ  และ มีความรับผิดชอบ                                                                                      

ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาในด้านความขยันหมั่นเพียร ความ ประหยัด

มัธยัสถ์ ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเสียสละและความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ โดยวิชานี้จะเน้นหนักไปที่คุณธรรมด้านความรับผิดชอบ

๑.๒  วิธีการสอน

๑)      ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มหาตัวอย่างจากหนังสือพัฒนา หรือสื่อสารมวลชนอื่นๆ ที่แสดงถึงความเสียหายหรือความเสื่อมที่เกิดจากบุคคลที่บกพร่องด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่นความไม่ขยัน ความสุรุ่ยสุร่าย  ความไม่ซื่อสัตย์  ความขี้เกียจ ไม่อดทน  ความเห็นแก่ตัว  และความไม่รับผิดชอบ

๒)      ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มหาตัวอย่างผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในแต่ละด้าน ได้แก่ ความขยัน

ความประหยัด ความซื่อสัตย์  ความอดทน  ความเสียสละ  และความรับผิดชอบ โดยทำเป็นรายงานหรือ Presentation นำเสนอให้เพื่อน ๆ ในช่วงต้นชั่วโมง

๓)      ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำงานด้านการโฆษณา

๔)      ครูปฏิบัติตนแบบอย่าง

๑.๓ วิธีการประเมินผล

เลือกวิธีการประเมินผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยทำความตกลงกับนักศึกษาก่อน

๑)      การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน

๒)      แบบบันทึกผลการสังเกต

๓)      การประเมินตนเองของผู้เรียน

๔)      การประเมินโดยเพื่อน

๕)      การประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน

๖)      แฟ้มสะสมงาน

๒.  ความรู้

๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ

๑)      นักศึกษาเข้าใจหลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว ประวัติและพัฒนาการของภาพยนตร์

๒)      นักศึกษาเข้าใจบทบาท และหน้าที่ของภาพยนตร์ต่อการสื่อสาร

๓)      นักศึกษาเข้าใจกระบวนการในการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้เพื่อการผลิตภาพยนตร์ และวีดีทัศน์

๔)      นักศึกษามีทักษะขั้นพื้นฐานในการถ่ายทำ

๕)      นักศึกษามีทักษะด้านการตัดต่อวีดีทัศน์

2.2  วิธีการสอน

๑)      บรรยายเนื้อหารายวิชา

๒)      สาธิตให้ชม และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

๓)      การทำงานกลุ่ม การนำเสนอ ร่วมกันอภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ

๔)      มอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติมจาก Website และศึกษาจากบทความ

๕)      สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ

2.3  วิธีการประเมินผล

๑)      งานมอบหมายรายบุคคล (individual Assignment)

๒)      Workshop or Practice Report (group)

๓)      ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ

๓.ทักษะทางปัญญา

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

๑)      สามารถสืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

๒)      สามารถนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ ความรู้ทางทฤษฎี และทักษะทางศิลปะและการออกแบบ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการออกแบบได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

๓)      สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาศิลปะและการออกแบบด้านต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาทางวีดิทัศน์

๓.๒ วิธีการสอน

๑)      บอกวิธีการค้นหาแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการอ้างอิงข้อมูล

๒)      สาธิตให้ชม และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

๓)      การทำงานกลุ่ม การนำเสนอ ร่วมกันอภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ

๔)      มอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติมจาก Website และศึกษาจากบทความ

๕)      สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ

๓.๓ วิธีการประเมินผล

๑)      งานมอบหมายรายบุคคล (individual Assignment)

๒)      Workshop or Practice Report (group)

๓)      ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ

 

๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

๑)      พัฒนาความสามารถในการปรับตัว และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานเป็นกลุ่ม

๒)      พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบร่วมกันในการทำงานเป็นทีม

๓)      พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา

 

๔.๑ วิธีการสอน

๑)      มอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม และให้แจกแจงหน้าที่รับผิดชอบและพัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม

๒)      กำหนดหัวข้อที่นักศึกษาต้องค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง

๓)      มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา

๔.๓ วิธีการประเมินผล

๑)      การนำเสนอ รายงาน และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม

๒)      งานที่ฝึกปฏิบัติ

๓)      การสอบกลางภาค สอบปลายภาค

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

๑)      คิดอย่างมีเหตุผล มีตรรกะทางความคิด สามารถนำแนวคิดเชิงสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

๒)      สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน

๓)      สามารถนำเสนอความคิดหรือผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีลำดับขั้นตอน ชัดเจน น่าเชื่อถือ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและผู้รับสาร

๔)      สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน และการนำเสนอผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๒ วิธีการสอน

๑)      แนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์

๒)      สาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านวิดีโอออนไลน์ และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

๓)      การทำงานกลุ่ม การนำเสนอ ร่วมกันอภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ

๔)      มอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติมจาก Website และศึกษาจากบทความด้านภาพยนตร์และวิดีทัศน์

๕)      สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ

๕.๓ วิธีการประเมินผล

๑)      งานมอบหมายรายบุคคล (individual Assignment)

๒)      Workshop or Practice Report (group)

๓)      ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ


 หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล

๕.๑ .แผนการสอน

สัปดาห์

ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน

การสอน / สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ฤษฎี

ปฏิบัติ

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์๑)   หลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนการสอน : บรรยาย ผศ.พิพิษณ์ สิทธิศักดิ์
๒)   ประวัติและวิวัฒนาการของภาพยนตร์

สื่อที่ใช้ Website ,Weblog, Video
๓)   แนวของภาพยนตร์๔)   บทบาท และหน้าที่ของภาพยนตร์ต่อการสื่อสาร

Clips, Notebook, LCD Projector

บทที่ ๒ การสื่อความหมายในภาพยนตร์ กิจกรรมการเรียนการสอน : สาธิตและ ผศ.พิพิษณ์
๑. การเคลื่อนไหวกล้อง (Cinema)

ให้ฝึกปฏิบัติ สิทธิศักดิ์
๒. ขนาดภาพ (Image size)๓. มุมกล้อง (Camera Angle)

สื่อที่ใช้ : กล้องวีดิโอ, Weblog, Video Clips, Notebook, LCD Projector
๔. การจัดองค์ประกอบภาพ

บทที่ 3 การเขียนบทภาพยนตร์และกระบวนการผลิตภาพยนตร์ กิจกรรมการเรียนการสอน : บรรยาย ผศ.พิพิษณ์
๑. การเขียนบทภาพยนตร์

สิทธิศักดิ์
๒. กระบวนการผลิตภาพยนตร์

สื่อที่ใช้ : เอกสารประกอบการสอน

บทที่ ๔ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโทรทัศน์และวีดีทัศน์ กิจกรรมการเรียนการสอน : บรรยาย ผศ.พิพิษณ์สิทธิศักดิ์

๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์

๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์

สื่อที่ใช้ : เอกสารประกอบการสอน

บทที่ ๕ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตวีดิทัศน์

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : สาธิตและให้ฝึกปฏิบัติ ผศ.พิพิษณ์สิทธิศักดิ์
1.  กล้องวิดีโอและอุปกรณ์ประกอบ

 

สื่อที่ใช้ : กล้องวีดิโอ
2.   เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ และเทปโทรทัศน์

 

3.  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : บรรยาย ผศ.พิพิษณ์สิทธิศักดิ์
4.   อุปกรณ์แสงสว่าง

 

สื่อที่ใช้ : ไมโครโฟน โคมไฟ

๗ – ๘

5.  ปฏิบัติการถ่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : ฝึกปฏิบัติสื่อที่ใช้ : กล้องวีดิโอ ผศ.พิพิษณ์สิทธิศักดิ์

สอบกลางภาค

 

สัปดาห์

ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน

การสอน / สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ฤษฎี

ปฏิบัติ

๑๐

บทที่ ๖  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวีดิทัศน์แบบนอนลิเนียร์ (Non linear)

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : บรรยาย ผศ.พิพิษณ์สิทธิศักดิ์
๑.  การตัดต่อวีดิทัศน์แบบ None linear

สื่อที่ใช้ : ไมโครโฟน โคมไฟ
๒.  การบีบอัดข้อมูลวิดีโอ

 

๓.  เครื่องมือในการตัดต่อแบบนอนลิเนียร์ (Non Linear)

 

๑๑

๔.  ศิลปะการตัดต่อลำดับภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน : บรรยายสื่อที่ใช้ : ไมโครโฟน โคมไฟ ผศ.พิพิษณ์สิทธิศักดิ์

๑๒

บทที่ ๗ การใช้โปรแกรมตัดต่อลำดับภาพวีดิทัศน์

 

ผศ.พิพิษณ์สิทธิศักดิ์
Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS3

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : บรรยายและสาธิต
Unit  2 การจับภาพและการนำเข้าคลิป

 

สื่อที่ใช้ : กล้องวีดิโอ , สาย firewire

๑๓

Unit 3 การใส่เอฟเฟ็กต์

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : สาธิตและให้ฝึกปฏิบัติ ผศ.พิพิษณ์สิทธิศักดิ์
Unit 4 การใส่วิดีโอเอฟเฟ็กต์

 

สื่อที่ใช้ : โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ

๑๔

Unit 5 ไตเติ้ล

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : สาธิตและให้ฝึกปฏิบัติ ผศ.พิพิษณ์สิทธิศักดิ์
Unit 6  การ Export ไฟล์วีดิโอ

 

สื่อที่ใช้ : โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ

๑๕

ทบทวน

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : ซักถาม ผศ.พิพิษณ์สิทธิศักดิ์

๑๖

สอบปลายภาค

 

รวม

16

48

๕.๒ .แผนการประเมินผลการเรียนรู้

รายวิชานี้แบ่งเป็น ๗ หน่วย  วัดและประเมินผลรายวิชาแบบอิงเกณฑ์  ดังนี้

๑)      วิธีการ  ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผล แยกเป็น ๓ ส่วน โดยแบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา ๑๐๐ คะแนน

๑.๑  ผลงานที่มอบหมาย ๗๐ .คะแนน  หรือ ๗๐  .%

๑.๒  พิจารณาจิตพิสัย ความตั้งใจการเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ คะแนน  หรือ ๑๐ %

๑.๓  การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน ๒๐ คะแนน  หรือ ๒๐.%  โดยจัดแบ่งน้ำหนักคะแนนในแต่ละหน่วย

๒)      เกณฑ์ผ่านรายวิชา ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง

๒.๑  มีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

๒.๒  ได้คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนรวม

๓)      เกณฑ์ค่าระดับคะแนน

๑.  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ  ๒  ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ ๒  จะได้รับค่าระดับคะแนน F

๒.  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ ๒  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้ A
ร้อยละ ๗๕ – ๗๙ ได้ B+
ร้อยละ ๗๐ – ๗๔ ได้ B
ร้อยละ ๖๕ – ๖๙ ได้ C+
ร้อยละ ๖๐ – ๖๔ ได้ C
ร้อยละ ๕๕ – ๕๙ ได้ D+
ร้อยละ ๕๐ – ๕๔ ได้ D
ร้อยละ ๕๐ ได้ F

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์

ที่ประเมิน

สัดส่วนของ

การประเมินผล

ด้านความรู้ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์ ให้นักศึกษาทำรายงานเกี่ยวกับภาพยนตร์

๕ %

ด้านปัญญา  ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสื่อความหมายของภาพยนตร์ ให้นักศึกษาแต่ละคนเลือกภาพยนตร์โฆษณาที่ตนเองชื่นชอบแล้วออกมารายงานเกี่ยวกับการสื่อความหมายในภาพยนตร์เรื่องนั้น

๕ %

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้สามารถถ่าย ตัดต่อ และนำวีดิโอเผยแพร่แบบออนไลน์ได้ ให้นักศึกษาแต่ละคนเลือกถ่ายทำ ตัดต่อภาพยนตร์ที่ส่งเสริมสังคมและเผยแพร่แบบออนไลน์

๑๐ %

เพื่อให้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยให้สามารถใช้กล้องวิดีโอได้ ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกทักษะการถ่ายวิดีโอที่เป็นเรื่องราวแสดงการเคลื่อนไหวกล้อง ขนาดภาพ มุมกล้อง และการจัดองค์ประกอบภาพ ในรูปของ Music Video

๑๐ %

ด้านทักษะ สามารถเขียนบท และสตอรี่บอร์ดได้ ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกทักษะการเขียนบท และสตอรี่บอร์ด

๑๐

๑๐ %

ด้านทักษะ สามารถบันทึกภาพวิดีทัศน์ ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา

๑๑

๑๐ %

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในศิลปะการตัดต่อวิดีทัศน์ ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตัดต่อวิดีทัศน์โฆษณาสินค้า และผลิตผลงานออกมาในรูปแบ บ DVD Video

๑๒

๑๐ %

นักศึกษามีความรู้ สอบกลางภาค

๑๐ %

นักศึกษามีความรู้ สอบปลายภาค

๑๖

๒๐ %

๑๐

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม คะแนนจิตพิสัย

๑ – ๑๖

๑๐ %

 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. ตำราและเอกสารหลัก

๑.๑  หนังสือบังคับ

  ไม่มี                                                                                                 

๑.๒  ตำรา/เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เขียน

หนังสือ “การตัดต่อวีดิทัศน์ระบบนอนลิเนียร์ (non linear)”                                                

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

๒.๑  หนังสืออ่านเพิ่มเติม

ดิเรก  วงษ์วานิช. (2546).  คู่มือ+เทคนิคการทำ VIDEO CD คุณภาพสูง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด  ยูเคชั่น.

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2531).  ชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสื่อสิ่งโฆษณา (Creative Advertising) หน่วยที่ 1 – 8. กรุงเทพฯ  :     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2537). การสร้างสรรค์และผลิตสื่อสิ่งโฆษณา หน่วยที่   1 – 8. พิมพ์ครั้งที่ 4.   กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2542).  การสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา หน่วยที่      9 -15. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2544).  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1 – 7. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2545).  การสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา หน่วยที่      1 – 8. พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุธี  พลพงษ์. (2545). การลำดับภาพอย่างสร้างสรรค์สำหรับงานผลิตวีดิทัศน์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่.

เสรี  วงษ์มณฑา. (2540). การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย.

อติพร  แสวงสุข. (2546) .เทคนิคเลือกซื้อ ถ่ายภาพ และตัดต่อ กล้องดิจิตอลวิดีโอ. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย.

อรนุช  เลิศจรรยารักษ์. (2544). หลักการเขียนบทโทรทัศน์. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

DID International. (มปป).  การตัดต่อและปรับแต่งเสียงด้วย Sound Forge แบบมืออาชีพ . กรุงเทพฯ : DID International.

TACT Awards 1989 – 1990. (2533).  การประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 14  ประจำปี 2532 – 2533. กรุงเทพฯ : โฆษณาธุรกิจ.

TACT Awards 1991 – 1992. (2535).  การประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2534 – 2535. กรุงเทพฯ : โฆษณาธุรกิจ.

TACT Awards 1992 – 1993. (2536).  การประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  ครั้ง ที่ 17 ประจำปี 2535 – 2536. กรุงเทพฯ : โฆษณาธุรกิจ.

TACT Awards 2000 – 2001. (2544).  การประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 25      ประจำปี 2543 – 2544. กรุงเทพฯ : โฆษณาธุรกิจ.

TACT Awards 2002 – 2003. (2546).   การประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27  ประจำปี 2545 – 2546. กรุงเทพฯ : โฆษณาธุรกิจ.

๒.๒  บทความวิจัย/บทความวิชาการ (Research/Academic  Articles)  ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

๓.เอกสารและข้อมูลแนะนำ

นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมดังนี้

๓.๑  เอกสารวิชาการ วารสาร รายงาน

๑)      วารสาร DVM

๓.๒ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

๓.๓ Internet/ Website /Weblog/e-Learning

http://www.fapot.org/

http://th.wikipedia.org/wiki/

http://www.filmschools.com/articles/intro.html

http://www.thaifilm.com/

http://www.thaidfilm.com/

http://www.thaidv.net/

http://www. Filmlover.bloggang.com/

๓.๔ ฐานข้อมูล/แหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆ

 

หมวดที่ ๗  การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

๑)      การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

๒)      การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน

๓)      แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน

๑)      การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน

๒)      ผลการสอบ

๓)      การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

๓.การปรับปรุงการสอน

๑)      สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

๒)      แบบสอบถามการประเมินการสอนของครู จากนักศึกษา

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

๑)      มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

๕.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s